Thiên Thần nhỏ 2 ,ngay cả admin cũng phải móc hàng ra xóc lọ cùng em