Thằng này nói nó đang chơi vợ của ông anh kết nghĩa. Coi nó như em trong nhà mà nó lại địt luôn vợ mình