Chơi cả tiếng không ra nên rút ra kêu em nó thổi kèn