Camera vợ chồng miền bắc, rét quá tranh thủ con ngủ địt phát cho hết rét