Bắn tinh trùng vô lồn vợ sắp cưới thằng bạn thật đã. Sôi kỷ sẽ thấy mặt